Спеціалізована школа № 134 гуманістичного навчання та виховання

 

Сторінка медичної сестри

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                              постановою Кабiнету Мiнiстрiв України

                              вiд 8 грудня 2009 р. № 1318

 

Порядок здiйснення медичного обслуговування учнiв загальноосвiтнiх навчальних закладів

 

1. Цей Порядок визначає механiзм здiйснення медичного обслуговування учнiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв (далi — навчальнi заклади) всiх типiв i форм власностi.

2. Медичне обслуговування учнiв навчальних закладiв здiйснюється вiдповiдно до Основ законодавства України про охорону здоров’я , Законiв України «Про загальну середню освiту» та «Про охорону дитинства» .

3. Медичне обслуговування учнiв навчальних закладiв включає:

- проведення обов’язкових медичних профiлактичних оглядiв;

- проведення профiлактичних щеплень згiдно з їх календарем пiсля лiкарського огляду;

- здiйснення профiлактичних та оздоровчих заходiв пiд час навчання;

- надання невiдкладної медичної допомоги;

- органiзацiю госпiталiзацiї за наявностi показань та iнформування про це батькiв або осiб, якi їх замiнюють.

4. Обов’язковi медичнi профiлактичнi огляди учнiв навчальних закладiв проводяться щороку медичними працiвниками у закладах охорони здоров’я.

У разi проживання учнiв у вiддаленiй вiд закладiв охорони здоров’я мiсцевостi зазначенi огляди проводяться щороку медичними працiвниками у навчальних закладах на пiдставi рiшення вiдповiдних структурних пiдроздiлiв з питань охорони здоров’я та з питань освiти мiсцевих держадмiнiстрацiй.

5. Пiд час обов’язкових медичних профiлактичних оглядiв лiкарi оглядають учнiв та проводять обстеження, роблять висновок про стан їх здоров’я, визначають групу для занять фiзичною культурою, дають рекомендацiї щодо додаткових обстежень, лiкування (за наявностi показань), профiлактичних щеплень, режиму, харчування та здiйснення iнших заходiв.

6. Молодшi спецiалiсти з медичною освiтою, що працюють у навчальному закладi:

- заповнюють бланк довiдки за формою 26 за результатами обов’язкових медичних профiлактичних оглядiв учнiв;

- беруть участь в лiкарському оглядi учнiв;

- проводять антропометрiю, термометрiю, плантографiю, перевiрку гостроти зору та слуху, iншi скринiнговi дослiдження;

- надають невiдкладну медичну допомогу в разi гострого захворювання або травми;

- проводять iзоляцiю учнiв, що захворiли, а також спостереження за учнями, якi були в контактi з iнфекцiйним хворим;

- беруть участь у здiйсненнi медико-педагогiчного контролю за фiзичним вихованням учнiв;

- проводять просвiтницьку роботу серед педагогiчного колективу, батькiв та учнiв щодо здорового способу життя, збереження психiчного здоров’я, виховання здорової дитини;

- органiзовують проведення поточної дезiнфекцiї.

7. Профiлактичнi щеплення згiдно з їх календарем пiсля лiкарського огляду проводять у медичному кабiнетi медичнi працiвники навчального закладу iз залученням медичних працiвникiв лiкувально-профiлактичного закладу або у лiкувально-профiлактичному закладi.

8. Профiлактичнi щеплення згiдно з їх календарем проводяться за згодою одного з батькiв або особи, що їх замiнює.

9. Інформацiя про здiйснення медичного обслуговування учнiв навчальних закладiв фiксується i зберiгається у навчальному та лiкувально-профiлактичному закладi.

10. Інформацiя про результати обов’язкових медичних профiлактичних оглядiв та проведенi профiлактичнi щеплення навчальний заклад передає лiкувально-профiлактичному закладу за мiсцем проживання учня.

11. Узагальнена iнформацiя про результати обов’язкових медичних профiлактичних оглядiв та загальний стан здоров’я учнiв навчальних закладiв щороку доводиться до вiдома педагогiчного персоналу.